WALENTYNKOWY KONKURS!

WALENTYNKOWY KONKURS!

Regulamin Konkursu

Zakochane w Obaku

 

 

 

§ 1 Cele

 

Celem Konkursu jest zaangażowanie uczestników do aktywności, oraz promocja marki Obaku Denmark.

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu Zakochane w Obaku zwanego dalej Konkursem,  jest firma Poljot Euro Gigauri Gocza, ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa.
 2. Za czynności organizacyjne i promocyjne związane z w/w Konkursem  odpowiada firma  Poljot Euro Gigauri Gocza.
 3. Nagrodę w konkursie ufundowała firma Poljot Euro Gigauri Gocza.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,  popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Serwis Facebook i Instagram nie bierze odpowiedzialności za działania czy zaniechania Uczestników.
 6. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu.

 

§ 3 Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie:

Dlaczego zakochałaś się w zegarkach Obaku Denmark?

 

§ 4 Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła zainteresowana Konkursem. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby małoletniej w konkursie.
 2. Zgłoszenia konkursowe są indywidualne.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Dlaczego zakochałaś się w zegarkach Obaku Denmark, a odpowiedź umieścić pod postem konkursowym na profilu Obaku Denmark na Facebooku: https://www.facebook.com/ObakuDenmarkPolska/

Odpowiedź może zawierać dodatkowo zdjęcie lub filmik.

 1. Odpowiedzi konkursowe są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od dnia 06.02.2020r. od godziny 18:00 do dnia 14.02. 2020 r. do godziny 23.59.
 2. Zgłoszenia konkursowe, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą oceniane.
 3. Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedź zgłoszone w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenie wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw.  

 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych, prawa autorskie

 

 1. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
  na potrzeby realizacji Konkursu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm,) oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 a późn. zm.).

 

 

 

§ 6 Sposób wyłonienia Zwycięzcy

 

 1. Zwycięzcę wybierze jury składające się z 3 osób będących pracownikami Firmy Poljot Euro Gigauri Gocza.
 2. Zwycięzcą konkursu  zostanie osoba, która w najbardziej kreatywny sposób udzieli w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego zakochałaś się w zegarkach Obaku Denmark?
 3. Po zakończeniu konkursu w terminie do godziny 14.00, dnia 17.02.2020 komisja wybierze wśród uczestników zwycięzcę.
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Organizator poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.

 

§7 Nagrody

1.    W konkursie przyznana zostanie jedna  nagroda główna. Nagrodą główną będzie zegarek marki Obaku Denmark V230LXVWMV o wartości brutto 760 PLN.

2.    Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąca kwotę podatku w wysokości 10%  jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

Organizator oświadcza, iż nagrody w ramach niniejszego konkursu, zostaną przekazane zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn).

 

 

§8 Tryb składania i rozpatrywania

Reklamacji

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie

pisemnej na  adres ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa , Poljot Euro,z dopiskiem "Reklamacja”.

 1. Reklamacja  powinna  zawierać  dane  Uczestnika  takie  jak:

imię,  nazwisko,  adres  do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku  braku  potrzebnych  informacji,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania.

Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

 1. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zainteresowani  zostaną  powiadomieni o  sposobie  rozpatrzenia  reklamacji  w  formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, przełożenia lub odwołania Konkursu.
 3. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator ma prawo odsunąć Uczestnika z udziału w Konkursie z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu.
 5. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo dla Organizatora Sąd Powszechny.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Leave a reply