REGULAMIN KONKURSU
"Zrób selfie z ORIENT i wygraj zegarek!"

 

§1. Postanowienia ogólne

 1.      Organizatorem Konkursu pt. „Zrób selfie z ORIENT i wygraj zegarek!" jest Gocza Gigauri prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLJOT EURO” z siedzibą w Warszawie (04-087) przy ul. Igańskiej 24, oficjalnego dystrybutora marki Orient.
 2.      Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3.      Konkurs trwa od godziny 00:00:00 dnia 04 listopada 2019 r. do godziny 23:59:00 dnia 30 listopada 2019 r.
 4.      Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5.      Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) jest osoba, która dokona zgłoszenia konkursowego polegającego na wstawieniu na swój profil na Instagramie zdjęcia z citylightem marki ORIENT, dostępnym na terenie Warszawy (10 szt.) oraz zamieści krótki opis zgodnie z § 4 ust. 2. Zdjęcie należy opatrzeć następującymi oznaczeniami:

@orientwatchespl, @orienteurope, #movingmoments #orientwatches #orient

 

§2. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która:

- zamieszkuje w Polsce,

- zamieszkuje poza granicami Polski, lecz w przypadku wygrania nagrody poda adres znajdujący się w Polsce (organizator nie wysyła nagród poza granice Polski).

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem, przez osobę do niego przystępującą, oświadczenia, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznacznie ze złożeniem przez osobę do niego przystępującą oświadczenia, że przysługują jej wyłączne osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do zdjęcia i opisu.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej

http://www.poljot.com.pl, oraz na Facebooku marki Orient Watch- Polska.

 

§3. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 00:00:00 dnia 04 listopada  2019 r. do godziny 23:59 dnia 30 listopada 2019 r. wstawić na swój profil na Instagramie jedno zdjęcie z citylightem marki Orient, wraz z krótkim opisem, dlaczego to ty powinieneś wygrać zegarek i odpowiednimi oznaczeniami (tagami): @orientwatchespl, @orienteurope, #movingmoments, #orientwatches, #orient .

2. Krótki opis powinien zawierać powód dlaczego Uczestnik powinien wygrać zegarek marki Orient w sposób ciekawy, nietypowy oraz kreatywny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji i eliminacji zdjęć i opisów, które znacząco odbiegają od tematyki konkursu, są obraźliwe dla innych lub zawierają elementy powszechnie uznawane za wulgarne i nieprzyzwoite.  

 

§4 Prawa autorskie

1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Organizator nabywa nieodpłatnie prawa do  korzystania z majątkowych praw autorskich do zdjęcia o opisu wykonanego przez Uczestnika w celach związanych z realizacją z Konkursu oraz w innych celach promocyjno-marketingowych na następujących polach eksploatacji:

- używania i wykorzystania zdjęcia i opisu we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej,

- utrwalania i zwielokratniania zdjęcia i opisu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

- publicznego wystawiania i wyświetlania zdjęcia i opisu na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,

- wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania zdjęcia i opisu  w sieci Internet, w tym na stronach internetowych Organizatora oraz serwisach społecznościowych.

2. Z chwilą przyznania nagrody Laureatowi, Organizator nabywa nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego zdjęcia i opisu Uczestnika na wszelkich polach eksploatacji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych osób przez Uczestników konkursu w związku z  wykonaniem zdjęcia i opisu stanowiących prawa autorskie osób trzecich.

 

§5. Wyłonienie zwycięzców

1. Wyłonienie laureata głównego Konkursu będzie miało miejsce nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Wyłonienie laureata wśród Uczestników nastąpi w siedzibie Organizatora w obecności komisji składającej się z 2 osób - przedstawicieli Organizatora.

3. Laureat zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagrody  za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez organizatora na portalu Instagram.

 1. Organizator, poprzez konto @orientwatchespl poprosi Laureata o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.

 

 

§6. Nagrody

1. Fundatorem nagrody jest Organizator .

2. Nagrodą w Konkursie jest oryginalny zegarek marki Orient - model RA-KV0401L10B ufundowany przez firmę Poljot Euro. Ponadto firma Poljot Euro przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąca kwotę podatku w wysokości 10%  jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

3. Przyznana w Konkursie nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.

4. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 1. W przypadku niemożności skorzystania z nagrody przez Laureata nie podlega ona zamianie na jakąkolwiek inną formę pieniężną czy niepieniężną.

 

 

§8. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.

 

§9. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

2. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie z rzeczywistymi danymi Uczestnika.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach marketingowych Organizatora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej „RODO”.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Przez wzięciu udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę: 1) na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO oraz 2) na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze Uczestnika adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureata Konkursu wraz z ewentualnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie http://www.poljot.com.pl

6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów RODO uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do  dostępu do moich danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawie do przeniesienia danych. =

 1. W konkursie nie mogą uczestniczyć i nie będą brane pod uwagę:
  a) osoby, które nie zastosują się do zasad konkursu,
  b) osoby, które będą zachowywać się niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi (przeklinanie, obrażanie, nawoływanie do złych zachowań etc.),
  c) osoby będące pracownikami Organizatora.

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

9. 
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.